Klauzula informacyjna dla Podróżnych

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DLA PODRÓŻNYCH

 

1. Mateusz Wartenberg prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Berg-Travel Mateusz Wartenberg” z zakładem głównym pod adresem: ul. Piotra Niedurnego 27/3, 45-712 Opole, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia 2 stycznia 2015 r., NIP: 5761466737, REGON: 360235342, adres e-mail: info@berg-travel.com, tel. (+48) 77 300 01 11, (+48) 663 199 137, wpisaną do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Opolskiego pod numerem ewidencyjnym 152, jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem) osób korzystających z oferowanych usług turystycznych, zwanych dalej łącznie Podróżnymi.

2. Szanując prawa Podróżnych jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), zwaną dalej Ustawą, oraz inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, Administrator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Podróżnych danych osobowych. Wszyscy pracownicy, którzy w zakresie swoich obowiązków przetwarzają dane osobowe, zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Administrator wdrożył procedury i Politykę Ochrony Danych Osobowych zgodną z przepisami RODO i Ustawy, dzięki której zapewnia zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Podróżnym jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności Administrator współpracuje z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

3. Dane osobowe Podróżnych przetwarzane są przez Administratora w celu przedstawienia oferty na żądanie Podróżnego (podjęcia działań przez zawarciem umowy), jak również w celu realizacji umów i usług świadczonych przez lub na rzecz Organizatora.

4. Zgodnie z zasadą minimalizacji wyrażoną w przepisach RODO Administrator przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania oferty na żądanie Podróżnego lub do zawarcia umowy z Organizatorem.

6. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 3 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 7 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte).

7. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Podróżni tj. osoby, których dane dotyczą. Administrator może też przetwarzać dane pracowników Podróżnych na podstawie udostępnienia, jeśli z umowy zawartej z Podróżnym wynika konieczność działania za ich pośrednictwem.

8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Podróżnych jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Podróżnym lub do podjęcia działań na żądanie Podróżnego przed zawarciem umowy, lub
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub
 3. art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub
 4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda Podróżnego na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.

9. Dane osobowe Podróżnych co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, w którym dane osobowe byłyby przekazywane do państwa trzeciego, Podróżni są o tym uprzednio informowani, a Organizator stosuje zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO. W razie braku zastosowania art. 45-47 RODO, przekazanie danych osobowych Podróżnych do państwa trzeciego może nastąpić pod warunkiem, że:

 1. Podróżni wyrażą wyraźną zgodę na takie przekazanie po uprzednim poinformowaniu o ryzyku, jakie się z tym wiąże, lub
 2. przekazanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie Podróżnych, lub
 3. przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej z Podróżnymi w interesie innego podmiotu (dotyczy to w szczególności osób, w imieniu których umowa zostanie lub została zawarta), lub
 4. przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

10. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, takim jak ZUS czy Urząd Skarbowy).

11. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania Podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Administratora. W takiej sytuacji Administrator zawiera z Podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia danych osobowych do przetwarzania Administrator nie mógłby prowadzić swojej działalności oraz realizować zawartych umów. Administrator powierza dane osobowe Podróżnych:

 1. firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny internetowe oraz zajmujące się obsługą systemów komputerowych, z których korzysta Administrator,
 2. firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe – w celu doręczania korespondencji,
 3. firmom świadczącym na rzecz Administratora inne usługi, które są niezbędne do bieżącej działalności Administratora.

12. Dane osobowe Podróżnych nie podlegają profilowaniu przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO.

13. Zgodnie z przepisami RODO Podróżni mają prawo do:

 1. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
 2. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
 3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
 4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
 5. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
 6. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO,
 8. w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 8 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 9. niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
 10. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO, z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.

14. Jeżeli Podróżni chcą skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres e-mail lub adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 15 poniżej.

15. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: info@berg-travel.com lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: ul. Piotra Niedurnego 27/3, 45-712 Opole.

16. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

 1.  dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
 2. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
 3. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
 4. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

17. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są – jeżeli ma to zastosowanie – osoby, których dane dotyczą, oraz PUODO.

 

 Klauzula informacyjna dla Podróżnych

 

tel: +48 77 / 300 01 11

kom: +48 663 199 137

Pn-Pt: 9-17

 

Bank Śląski ING

PL 67 1050 1504 1000 0092 0432 7606

EUR 18 1050 1504 1000 0092 2337 7251