Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BERG-TRAVEL.COM

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1

1. Definicje:

 1. Serwis – Serwis Sprzedawcy dostępny pod adresem www.berg-travel.com,
 2. Sprzedawca –  Mateusz Wartenberg prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Berg-Travel Mateusz Wartenberg” z zakładem głównym pod adresem: ul. Piotra Niedurnego 27/3, 45-712 Opole, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia 2 stycznia 2015 r., NIP: 5761466737, REGON: 360235342, adres e-mail: info@berg-travel.com, tel. (+48) 77 300 01 11, (+48) 663 199 137, wpisany do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Opolskiego pod numerem ewidencyjnym 152, będący organizatorem turystyki w rozumieniu art. 4 pkt 8 Ustawy,
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę; Klientem jest Podróżny, o którym mowa w OWU,Dowód fiskalny – faktura, rachunek lub inny dowód przekazany Klientowi w związku z realizacją Umowy,
 4. Formularz rezerwacji – dostępny w Serwisie formularz, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia,
 5. Impreza turystyczna – zgodnie z art. 4 pkt 2 Ustawy jest to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów Usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, które spełniają warunki określone w art. 5 ust. 1 Ustawy, w tym w szczególności poprzez połączenie tych Usług turystycznych przez Organizatora, oferowanie i sprzedawanie tych usług po cenie obejmującej wszystkie Usługi stanowiącej cenę całkowitą lub oferowanie i sprzedawanie tych Usług przy użyciu określenia „Impreza turystyczna” lub podobnego określenia,
 6. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Klientom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail informacji, w tym marketingowych i handlowych, związanych z Serwisem,
 7. OWU – Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach turystycznych organizowanych przez Sprzedawcę,
 8. Polityka prywatności – dokument dostępny w Serwisie, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę, a jednocześnie będący wypełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 9. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Usługi turystyczne będące przedmiotem Umowy,
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123),
 11. Umowa – umowa o udział w Imprezie turystycznej w rozumieniu art. 4 pkt. 3  Ustawy, będąca umową o świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, ze zm.), zwanej dalej Kodeksem cywilnym  tj. umowa dotycząca Imprezy turystycznej jako całości lub – jeżeli Impreza turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów – wszystkie umowy obejmujące poszczególne Usługi turystyczne w ramach tej samej Imprezy turystycznej, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Serwisu w języku polskim, na warunkach określonych w Umowie, OWU, innych załącznikach do Umowy oraz w Ustawie,
 12. Usługa turystyczna – w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ustawy jest to: przewóz pasażerów; zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów; wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych; oraz inne usługi świadczone na rzecz Klientów, która nie stanowi integralnej części wskazanych wyżej Usług,
 13. Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o Imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361, ze zm.), która wdraża na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015 r.).
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy ze Sprzedawcą poprzez dokonanie rezerwacji Imprezy turystycznej lub Usługi turystycznej .
 15. Dowód fiskalny – faktura, rachunek lub inny dowód przekazany Klientowi w związku z realizacją Umowy.

2. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.berg-travel.com prowadzony jest przez Sprzedawcę.  

3. Niniejszy Regulamin stosuje się do Umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu.

4. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby można było się z nim bez problemu zapoznać.

5. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na umożliwieniu:

 1. złożenia Zamówienia (zawarcia Umowy) poprzez wypełnienie Formularza rezerwacji,
 2. otrzymywania Newslettera,
 3. korzystania z innych funkcji dostępnych w Serwisie.

6. Po wypełnieniu Formularza rezerwacji, Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu, OWU, innych załączników do Umowy, Polityki prywatności oraz ich akceptację.

7. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego Serwisu szkodliwych danych (linki w opisach, oprogramowanie złośliwe, w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).

8. W Serwisie mogą być organizowane Promocje na wybrane Usługi z oferty Serwisu. O zasadach dotyczących Promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Serwisu.

9. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach, podane w Serwisie przez Sprzedawcę, w szczególności opisy, parametry oraz ceny Usług, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

10. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

12. Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu zawiera Umowę na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134), przy czym zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, przepisów wskazanej ustawy nie stosuje się do Umowy (umów o udział w imprezie turystycznej), z wyjątkiem art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17, art. 17 i art. 20 ust. 2 tej ustawy, w związku z czym Klientowi będącemu konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, o którym mowa w art. 27 ustawy o prawach konsumenta.

 • ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU §2

1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Korzystanie z Serwisu dla Klientów jest całkowicie dobrowolne.

2. Świadcząc usługi Sprzedawca dokłada należytej staranności przy realizacji Umów oraz Zamówień.

3. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości Serwisu, konieczne jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności, a w przypadku zawierania Umowy dodatkowo z treścią Umowy, OWU i innych załączników do Umowy, oraz zaakceptowanie ich warunków.

4. Podczas korzystania z Serwisu obowiązkiem Klienta jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji.

5. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Serwisu danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych działają ich przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni.

6. Zarówno każdy Klient jak i osoba trzecia mająca dostęp do Serwisu, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie Serwisu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

7. Zabronione jest w szczególności korzystanie z Serwisu w celach zarobkowych lub mających na celu osiągnięcie korzyści majątkowej przez Klienta.

8. Klient, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, może zostać wezwany przez Sprzedawcę do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta podany w Formularzu rezerwacji lub w formularzu kontaktowym dostępnym w Serwisie.  

9. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Serwisu, Klientowi przysługuje prawo żądania ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu.

 • WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA (ZAWARCIA UMOWY) §3

1. Sprzedawca świadczy Usługi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Podstawową funkcją Serwisu jest umożliwienie Klientom wyszukania oraz rezerwacji (zakupu) Imprez turystycznych lub Usług turystycznych. Za pomocą Serwisu można też nawiązać kontakt w celu uzyskania szerszej informacji o świadczonych przez Sprzedawcę usługach oraz skorzystania z ofert zamieszczonych w Serwisie.

3. Klient dokonuje wyszukania Imprezy turystycznej lub Usługi turystycznej poprzez wybór interesującej go oferty zamieszczonej w Serwisie i wybranie opcji „Zobacz ofertę”, a w razie dalszego zainteresowania poprzez wybór opcji „Rezerwuj”. Po dalszym wybraniu opcji „Przejdź dalej” Klient przenoszony jest do Formularza rezerwacji. Uzupełnienie Formularza rezerwacji o wymagane dane, akceptacja niniejszego Regulaminu, OWU, innych załączników do Umowy, Polityki prywatności oraz kliknięcie opcji „Kupuję i płacę” są niezbędne do złożenia Zamówienia (zawarcia Umowy) za pośrednictwem Serwisu.

4. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

5. W celu skutecznego złożenia Zamówienia, Klient proszony jest o dokonanie czynności, o których mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu.

6. Potwierdzenie złożenia Zamówienia (zawarcia Umowy) zostanie przesłane Klientowi przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail w ciągu jednej godziny od momentu złożenia Zamówienia.

7. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie poprzedzającym.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Klient pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

9. Warunkiem realizacji Zamówienia jest uiszczenie ceny za Usługi na zasadach wskazanych w § 4 Regulaminu.

 • PŁATNOŚCI §4

1. Ceny Usług podane w Serwisie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, jak również zawierają wszystkie wymagane przepisami prawa składniki.

2. O całkowitej cenie Zamówienia Klient informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

3. Dowód fiskalny wystawiany jest najpóźniej do 30 dni od dnia zakończenia Imprezy turystycznej.

4. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

5. Klient w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu fiskalnego bez podpisu odbiorcy oraz w formie elektronicznej.

6. Klient może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówioną Imprezę turystyczną lub Usługę turystyczną:

 1. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
 2. płatność internetowa – Przelewy24.

7. Wyboru sposobu płatności dokonuje Klient podczas składania Zamówienia.

8. Zasady zapłaty ceny za Imprezy turystyczne lub Usługi turystyczne są następujące:

 1. w przypadku zawarcia Umowy na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej lub świadczeniem Usług turystycznych – przedpłata (zaliczka) w wysokości 30% ceny płatna w dniu zawarcia Umowy, a pozostała część ceny płatna nie później niż na 30 dni przed dniem rozpoczęcia Imprezy turystycznej lub świadczenia Usług turystycznych,
 2. w przypadku zawarcia Umowy w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej lub świadczeniem Usług turystycznych – całość ceny płatna jest w dniu zawarcia Umowy.

9. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 6 lit. a niniejszego paragrafu, Umowa może zostać zrealizowana, pod warunkiem zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.

10. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w pkt 6 lit. b niniejszego paragrafu, Umowa może zostać zrealizowana, pod warunkiem pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.

11. Płatności internetowe, o których mowa w pkt. 6 lit. b niniejszego paragrafu, dokonywane on-line za pośrednictwem Serwisu, obsługiwane są za pośrednictwem platformy Przelewy24 dostępnej pod adresem www.przelewy24.pl, wykorzystywanej przez firmę PayPro S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61) 847-52-64, fax: (61) 847-08-38, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro S.A. wpisana została jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.

 • ZASADY REALIZACJI UMÓW I REKLAMACJI §5

1. Umowa zawarta na skutek skutecznego złożenia Zamówienia będzie realizowana w oparciu o postanowienia Umowy, OWU oraz jej pozostałych załączników.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Umowy będą rozpatrywane na zasadach wskazanych w OWU stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy.

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH §6

1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów oraz osób, w imieniu i na rzecz których Umowa została zawarta.

2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności.

 • OCHRONA PRAW AUTORSKICH §7

1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich posiadających do nich prawa autorskie.

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych lub handlowych.

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia właściwego postępowania przeciwko podmiotom dopuszczającym się takiego procederu.

 • WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI §8

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Klientów sprzeczne z Regulaminem i obowiązującym prawem oraz za niedopełnienie przez Klientów obowiązków, które nakładają na nich właściwe przepisy prawa.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych i informacji.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klientów, które wynikły wskutek działania siły wyższej w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE §9

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

3. Wszelkie spory między Klientem a Sprzedawcą – pod warunkiem ich zgody – rozstrzygane będą  w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.

4. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca, jest Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Opolu (adres: ul. 1 Maja 1, 45-068 Opole, e-mail: sekretariat@opole.wiih.gov.pl, strona internetowa: www.opole.wiih.gov.pl). Klient będący konsumentem może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy w Opolu, a w przypadku Klientów będących konsumentami sąd właściwy według zasad ogólnych.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 25 marca 2019 r.

 

 Regulamin

 

tel: +48 77 / 300 01 11

kom: +48 663 199 137

Pn-Pt: 9-17

 

Bank Śląski ING

PL 67 1050 1504 1000 0092 0432 7606

EUR 18 1050 1504 1000 0092 2337 7251